Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022

Podział klasy  na sale na egzaminie ósmoklasisty w 2022 roku

 

                  Egzamin ósmoklasisty w dniu 24 maja 2022r., z zakresu języka polskiego rozpocznie się o godzinie 9.00 – i potrwa 120 minut.

Sala nr 1 „sala gimnastyczna” – uczniowie z klasy ósmej od numeru A01 do numeru A29 z wyłączeniem numerów A03, A10, A24, A29. Razem 25 uczniów.

Sala nr 2 /klasa nr 7/ – uczniowie z klasy ósmej numery : A03, A10, A29. Razem troje uczniów.

Sala nr 5 /klasa nr 15/ – uczeń z klasy ósmej nr A24. Razem jeden uczeń.

                   Egzamin ósmoklasisty w dniu 25 maja  2022r., z zakresu matematyka rozpocznie się o godzinie 9.00 –  i potrwa 100 minut.

Sala nr 1 „sala gimnastyczna” – uczniowie z klasy ósmej od numeru A01 do numeru A29 z wyłączeniem numerów A03, A10, A24, A29. Razem 25 uczniów.

Sala nr 2 /klasa nr 7/ – uczniowie z klasy ósmej numery : A03, A10, A29. Razem troje uczniów.

Sala nr 5 /klasa nr 15/ – uczeń z klasy ósmej nr A24. Razem jeden uczeń.

                   Egzamin ósmoklasisty w dniu 26 maja 2022r., z zakresu języka obcego nowożytnego rozpocznie się o godzinie 9.00 – i potrwa 90 minut.

Sala nr 1 „sala gimnastyczna” – uczniowie z klasy ósmej od numeru A01 do numeru A29 z wyłączeniem numerów A03, A10, A12,  A24, A29. Razem 24 uczniów.

Sala nr 2 /klasa nr 7/ – uczniowie z klasy ósmej numery : A03, A10. Razem dwóch  uczniów.

Sala nr 3 /klasa nr 11/- uczeń z klasy ósmej z numerem A29

Sala nr 4 /klasa nr 21/- uczeń z klasy ósmej z numerem A 12

Sala nr 5 /klasa nr 15/ – uczeń z klasy ósmej nr A24. Razem jeden uczeń.

 

 

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą legitymację szkolną oraz przybory do pisania : pióro lub długopis z czarnym tuszem oraz linijkę na przedmiot matematyka ( rysunki uczeń wykonuje długopisem – nie używa ołówka)

Nie wolno przynosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych  oraz kalkulatorów ani słowników /dotyczy również Zespołu nadzorującego/.

 1. Uczeń zgłasza się w dni wymienione powyżej na każdą część egzaminu w miejscu i czasie wyznaczonym przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.
 2. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, pracownik szkoły) bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 3. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
 • Zdający,
 • osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni,
 • inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.,
 • uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu (por. pkt 1.5.)
 • pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
 • rodzice uczniów.
 1. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 2. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 

 1. Pomiędzy godziną 8.30 a 8.45 zdający z zachowaniem stosownych odstępów po otrzymaniu informacji o numerze wylosowanego dla nich stolika  wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście i zajmują wylosowane wcześniej  miejsca. Każdy uczeń  powinien mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. ważną legitymację szkolną) i okazać go, jeśli zostanie o to poproszony.

7.Przewodniczący zespołu nadzorującego w obecności przedstawicieli zdających odbiera pakiety z zestawami egzaminacyjnymi i przenosi je do sali egzaminacyjnej.

 1. Każda część egzaminu rozpoczyna się od rozdania zestawów egzaminacyjnych punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ( czyli o 9.00).
 2. Po otrzymaniu zestawu na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego zdający ma obowiązek:
 3. zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie zestawu egzaminacyjnego; w razie wątpliwości może poprosić o jej wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego,
 4. sprawdzić, czy zestaw egzaminacyjny jest kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane; braki natychmiast zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin, po czym otrzymuje kompletny zestaw, co potwierdza czytelnym podpisem w odpowiednim miejscu protokołu egzaminu,
 5. zapisać swój trzyznakowy kod i numer PESEL , umieścić naklejki z kodem w wyznaczonych miejscach na arkuszu i kartach odpowiedzi oraz wypełnić matrycę znaków na karcie odpowiedzi / w przypadku uczniów korzystających z zestawów dostosowanych tj. O200, O800  lub posiadających prawo do dostosowania warunków egzaminu czynności związane z kodowaniem wykonują członkowie zespołu nadzorującego.

 

 1. Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczony jest od momentu zakończenia czynności organizacyjnych. Przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w miejscu widocznym dla każdego zdającego, czas rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań. Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczy się od momentu zapisania na tablicy (planszy) godziny rozpoczęcia pracy podany powyżej tekstu.

W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego bezpośrednio po zapisaniu czasu rozpoczęcia  odtworzone zostaje nagranie z płyty CD.

 1. Zdający rozwiązuje zadania i zaznacza lub zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.
 2. Zdający zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi (nie dotyczy uczniów (słuchaczy) niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim, niesprawnych ruchowo oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się).
 1. W czasie pracy z zestawem egzaminacyjnym zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu, a w szczególności:
 1. a) nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji może opuścić salę po uzyskaniu pozwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i przy zachowaniu warunków uniemożliwiających kontaktowanie się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem konieczności skorzystania z pomocy medycznej)
 1. b) nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca
 2. c) w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi
 3. d) nie wypowiada uwag i komentarzy
 4. e) nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych.
 5. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez ucznia, wniesienia przez ucznia do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego albo korzystania przez ucznia z urządzenia telekomunikacyjnego w sali egzaminacyjnej zakłócania przez ucznia  prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom  przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa danemu uczniowi  pracę z zestawem egzaminacyjnym, unieważnia mu odpowiednią część egzaminu i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej, co odnotowuje w protokole przeprowadzenia egzaminu.   
 1. Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
 2. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań uczniowie kończą pracę z zestawem egzaminacyjnym i stosują się do poleceń przewodniczącego zespołu nadzorującego / w przeciągu 5 minut sprawdzają czy wszystkie odpowiedzi zaznaczone zostały w karcie odpowiedzi – nie wolno czasu tego przeznaczać na dalsze rozwiązywanie zadań/.
 1. Uczniowie (słuchacze) posiadający opinię/orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczenie lekarskie o chorobie lub czasowej niesprawności oraz ci, którzy mają pozytywną opinię rady pedagogicznej, mają prawo do zdawania egzaminu w warunkach i formach dostosowanych do ich dysfunkcji (zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2022r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2021/2022 egzaminu ósmoklasisty.
 1. Jeżeli zdający uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania, może w terminie 2 dni od daty odpowiedniej części egzaminu zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji.
 1. Dyrektor właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu, na skutek zastrzeżeń, o których mowa w pkt 17, lub z urzędu dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, może unieważnić dany egzamin, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na jego wynik.
 1. Stwierdzenie podczas sprawdzania prac egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez uczniów skutkuje unieważnieniem odpowiedniej części egzaminu tych zdających (decyzję podejmuje dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej). Uczeń przystępuje ponownie do odpowiedniej części egzaminu w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
 1. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, który ponownie przystąpił do odpowiedniej części egzaminu, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, unieważnia odpowiednią część egzaminu tego ucznia . W zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu dla danego ucznia , w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych z poszczególnych arkuszy wchodzących w skład danej części egzaminu, wpisuje się „0%”.
 1. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie do 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę  oraz przystępuje do  egzaminu  w następnym roku.
 2. Uczeń, który nie ukończył klasy ósmej nie otrzymuje zaświadczenia potwierdzającego wynik egzaminu.
 3. Wyniki egzaminu opublikowane zostaną w dniu 01 lipca 2022r.

25 Wydanie zdającym zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty nastąpi 9 lipca 2022r.