Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

Przed egzaminem uczeń powinien:

– zapoznać się z instrukcją ze strony tytułowej arkusza odpowiedniego typu (przykładowe arkusze można pobrać ze strony www.oke.krakow.pl  – (egzaminy, o egzaminie  filmy archiwum/egzaminy-materiały egzaminacyjne),

– zapoznać się i przećwiczyć sposób kodowania strony tytułowej i kart odpowiedzi,

–  umieć zapisać swój PESEL i trzyznakowy kod (oddział i numer w dzienniku – np. A09),

– znać -rozróżniać zadania zamknięte,  otwarte, prawda-fałsz itd.,

-przećwiczyć zaznaczanie wybranej odpowiedzi na karcie odpowiedzi lub – gdy to podane w instrukcji  – na arkuszu z zadaniami ,

– wiedzieć, co zrobić, gdy popełni błąd w kodowaniu pracy lub przy podawaniu odpowiedzi,

–  znać numer sali, w której będzie pisał egzamin,

– wiedzieć w których miejscach zeszytu odpowiedzi lub kart naklejać naklejki z kodem paskowym i  co zrobić, gdy otrzymana naklejka z kodem  zawiera błędy. 

Podział klasy  na sale na egzaminie ósmoklasisty w 2021 roku

                  Egzamin ósmoklasisty w dniu 25 maja 2021r., z zakresu języka polskiego rozpocznie się o godzinie 9.00 – i potrwa 120 minut.

Sala nr 1 „sala gimnastyczna” – uczniowie z klasy ósmej od numeru A01 do numeru A10.

Razem 10 uczniów.

                   Egzamin ósmoklasisty w dniu 26 maja  2021r., z zakresu matematyka rozpocznie się o godzinie 9.00 –  i potrwa 100 minut.

Sala nr 1 „sala gimnastyczna” – uczniowie z klasy ósmej od numeru A01 do numeru A10.

Razem 10 uczniów.

                   Egzamin ósmoklasisty w dniu 27 maja 2021r., z zakresu języka obcego nowożytnego rozpocznie się o godzinie 9.00 – i potrwa 90 minut.

Sala nr 1 „sala gimnastyczna” – uczniowie z klasy ósmej od numeru  A01 do numeru A10

Razem 10 uczniów.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą legitymację szkolną oraz przybory do pisania : pióro lub długopis z czarnym tuszem oraz linijkę na przedmiot matematyka ( rysunki uczeń wykonuje długopisem – nie używa ołówka)

Nie wolno przynosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych  oraz kalkulatorów ani słowników /dotyczy również Zespołu nadzorującego/.

1. Uczeń zgłasza się w dni wymienione powyżej na każdą część egzaminu w miejscu i czasie wyznaczonym przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.

2. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, pracownik szkoły) bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

3. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

4. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

5. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

 1. Zdający,
 2. osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni,
 3. inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.,
 4. uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu (por. pkt 1.5.)
 5. pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

  Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy
np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.

6.  Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

7. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych i linijki.  W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

8. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

9. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

10. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

11.Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową.  Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

12. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

13. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

 1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 2. wychodzi do toalety
 3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

14. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, np. specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

15 .Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc
(w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

16. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 25 kwietnia 2021 r.

Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz postępuje zgodnie z informacją określoną w pkt 3.6.3

17.  Ławki w sali egzaminacyjnej należy ustawić w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku. Na rysunkuna str. 7 przedstawiono przykładowy schemat sytuacyjny z zachowaniem zalecanych odstępów; możliwych jest wiele innych rozwiązań, zależnych od np. rozmiarów sali, układu mebli lub sprzętu w sali, liczby członków zespołu nadzorującego. Zaznaczony na schemacie odstęp (1,5 m) należy rozumieć jako co najmniej 1,5 m.

18. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego również powinny zostać przygotowane z

 zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych członków zespołu nadzorującego (podczas gdy zdający rozwiązują zadania; w trakcie czynności organizacyjnych członkowie zespołu nadzorującego są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki). Członkowie zespołu nadzorującego powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej; konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy zdających w pozycji stojącej. Istotne jest, aby zapewnić miejsca dla członków zespołu nadzorującego w taki sposób, aby zachować odpowiednie odstępy, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości właściwego nadzoru pracy zdających.

19.Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowią:

 1. E8 z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań
  na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie
  z płyty CD
 2. sytuacje, w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów.

Jeżeli ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego drzwi nie mogą być otwarte, należy zapewnić regularną dezynfekcję klamek/uchwytów.

20. Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających.

21. Rzeczy osobiste zdający pozostawiają na wieszakach umieszczonych na korytarzu zachowując odstęp pomiędzy wieszakami.

22. Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze
od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym również przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos.

23. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

 1. zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,
 2. obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,
 3. niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,
 4. konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających
  po zakończonym egzaminie.

24. Nie wolno grupować się przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu /wrażenia o egzaminie przekazujemy z pośrednictwem telefonów komórkowych lub innych mediów/.

25. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

26. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu
z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób (por. pkt 3.18.).

Szczegółowe rozwiązania organizacyjne związane z przeprowadzaniem egzaminu w przypadku konieczności odizolowania zdającego lub innej osoby uczestniczącej w przeprowadzaniu egzaminu   a)W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu nadzorującego przejawiającego objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, z którym ustala sposób postępowania. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powinien – tak szybko, jak jest to możliwe –zapewnić zastępstwo za członka zespołu, który nie może brać udziału w przeprowadzaniu danego egzaminu. Jeżeli nie będzie to możliwe, dyrektor OKE może wydać zgodę na zakończenie przeprowadzania egzaminu w niepełnym składzie zespołu nadzorującego, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa zdających oraz zapewniony jest odpowiedni nadzór nad pracą zdających. Informację o wystąpieniu opisanej sytuacji odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu w danej sali oraz w protokole zbiorczym. b)W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne. c)W przypadku E8  do którego przystępują niepełnoletni zdający, PZE niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia
o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, zdający powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.
 

27. Pomiędzy godziną  8.30 a 8.45  zdający z zachowaniem stosownych odstępów po otrzymaniu informacji o numerze wylosowanego dla nich stolika  wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście i zajmują wylosowane wcześniej  miejsca. Każdy uczeń  powinien mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. ważną legitymację szkolną) i okazać go, jeśli zostanie o to poproszony.

28.Przewodniczący zespołu nadzorującego z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w obecności przedstawicieli zdających odbiera pakiety z zestawami egzaminacyjnymi i przenosi je do sali egzaminacyjnej.

29. Każda część egzaminu rozpoczyna się od rozdania zestawów egzaminacyjnych punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ( czyli o 9.00).

30. Po otrzymaniu zestawu na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego zdający ma obowiązek:

a. zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie zestawu egzaminacyjnego; w razie wątpliwości może poprosić o jej wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego,

b. sprawdzić, czy zestaw egzaminacyjny jest kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane; braki natychmiast zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin, po czym otrzymuje kompletny zestaw, co potwierdza czytelnym podpisem w odpowiednim miejscu protokołu egzaminu,

c. zapisać swój trzyznakowy kod i numer PESEL , umieścić naklejki z kodem w wyznaczonych miejscach na arkuszu i kartach odpowiedzi  oraz wypełnić matrycę znaków na karcie odpowiedzi / w przypadku uczniów korzystających z zestawów  dostosowanych tj. O200, O300, O400, O500, O600, O700, O800  lub posiadających prawo do dostosowania warunków egzaminu czynności związane z kodowaniem wykonują członkowie zespołu nadzorującego.

31. Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczony jest od momentu zakończenia czynności

organizacyjnych. Przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w miejscu widocznym dla każdego zdającego, czas rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań.

Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczy się od momentu zapisania na tablicy (planszy) godziny

rozpoczęcia pracy podany powyżej tekstu.

W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego bezpośrednio po zapisaniu czasu rozpoczęcia  odtworzone zostaje nagranie z płyty CD.

  32. Zdający rozwiązuje zadania i zaznacza lub zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.

33. Zdający zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi (nie dotyczy uczniów (słuchaczy)

niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim, niesprawnych ruchowo oraz

uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się).

 34. W czasie pracy z zestawem egzaminacyjnym zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu

egzaminu, a w szczególności:

a) nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji może opuścić salę

po uzyskaniu pozwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i przy zachowaniu warunków

uniemożliwiających kontaktowanie się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem konieczności

skorzystania z pomocy medycznej)

b) nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca

c) w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi

d) nie wypowiada uwag i komentarzy

e) nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych.

35. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez ucznia, wniesienia przez ucznia do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego albo

korzystania przez ucznia z urządzenia telekomunikacyjnego w sali egzaminacyjnej

zakłócania przez ucznia  prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę

pozostałym uczniom  przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa danemu uczniowi  pracę z zestawem egzaminacyjnym, unieważnia mu odpowiednią część egzaminu i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej, co odnotowuje w protokole przeprowadzenia egzaminu.   

36. Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

37. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań uczniowie kończą pracę z zestawem

egzaminacyjnym i stosują się do poleceń przewodniczącego zespołu nadzorującego / w przeciągu 5 minut sprawdzają czy wszystkie odpowiedzi zaznaczone zostały w karcie odpowiedzi – nie wolno czasu tego przeznaczać na dalsze rozwiązywanie zadań/.

38. Uczniowie (słuchacze) posiadający opinię/orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub

zaświadczenie lekarskie o chorobie lub czasowej niesprawności oraz ci, którzy mają pozytywną opinię rady

pedagogicznej, mają prawo do zdawania egzaminu w warunkach i formach dostosowanych do ich dysfunkcji

(zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020r. w sprawie

sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2020/2021 egzaminu ósmoklasisty.

39. Jeżeli zdający uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania,

może w terminie 2 dni od daty odpowiedniej części egzaminu zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora

właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji.

40. Dyrektor właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich

otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne. W razie

stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu, na skutek zastrzeżeń, o których

mowa w pkt 17, lub z urzędu dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, może unieważnić dany egzamin, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć

na jego wynik.

41. Stwierdzenie podczas sprawdzania prac egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez uczniów skutkuje unieważnieniem odpowiedniej części egzaminu tych zdających (decyzję

podejmuje dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji

Egzaminacyjnej). Uczeń przystępuje ponownie do odpowiedniej części egzaminu w terminie

ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

42. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia

, który ponownie przystąpił do odpowiedniej części egzaminu, dyrektor Okręgowej Komisji

Egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, unieważnia odpowiednią

część egzaminu tego ucznia . W zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu dla danego

ucznia , w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych z poszczególnych arkuszy

wchodzących w skład danej części egzaminu, wpisuje się „0%”.

43. Uczeń, który nie przystąpił do  egzaminu  w terminie do 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę  oraz przystępuje do  egzaminu  w następnym roku.

44. Uczeń, który nie ukończył klasy ósmej nie otrzymuje zaświadczenia potwierdzającego wynik egzaminu.

45. Wyniki egzaminu opublikowane zostaną w dniu 02 lipca 2021r.

46 Wydanie zdającym zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty nastąpi 9 lipca 2021r.