Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu egzaminów w roku 2018/2019

   Przed egzaminem uczeń powinien:- zapoznać się z instrukcją ze strony tytułowej arkusza odpowiedniego typu (przykładowe arkusze można pobrać ze strony www.oke.krakow.pl  – (egzaminy, o egzaminie  filmy archiwum/egzaminy-materiały egzaminacyjne),

– zapoznać się i przećwiczyć sposób kodowania strony tytułowej i kart odpowiedzi,
–  umieć zapisać swój PESEL i trzyznakowy kod (oddział i numer w dzienniku – np. A09),
– znać -rozróżniać zadania zamknięte,  otwarte, prawda-fałsz itd.,
-przećwiczyć zaznaczanie wybranej odpowiedzi na karcie odpowiedzi lub – gdy to podane w instrukcji  – na arkuszu z zadaniami ,
– wiedzieć, co zrobić, gdy popełni błąd w kodowaniu pracy lub przy podawaniu odpowiedzi,
–  znać numer sali, w której będzie pisał egzamin,
– wiedzieć w których miejscach zeszytu odpowiedzi lub kart naklejać naklejki z kodem paskowym i  co zrobić, gdy otrzymana naklejka z kodem  zawiera błędy.

Przed egzaminem uczeń powinien:
– zapoznać się z instrukcją ze strony tytułowej arkusza odpowiedniego typu (przykładowe arkusze można pobrać ze strony www.oke.krakow.pl  – (egzaminy, o egzaminie  filmy archiwum/egzaminy-materiały egzaminacyjne),
– zapoznać się i przećwiczyć sposób kodowania strony tytułowej i kart odpowiedzi,
–  umieć zapisać swój PESEL i trzyznakowy kod (oddział i numer w dzienniku – np. A09),
– znać -rozróżniać zadania zamknięte,  otwarte, prawda-fałsz itd.,
-przećwiczyć zaznaczanie wybranej odpowiedzi na karcie odpowiedzi lub – gdy to podane w instrukcji  – na arkuszu z zadaniami ,
– wiedzieć, co zrobić, gdy popełni błąd w kodowaniu pracy lub przy podawaniu odpowiedzi,
–  znać numer sali, w której będzie pisał egzamin,
– wiedzieć w których miejscach zeszytu odpowiedzi lub kart naklejać naklejki z kodem paskowym i  co zrobić, gdy otrzymana naklejka z kodem  zawiera błędy.
Podział klasy  na sale na egzaminie gimnazjalnym w 2019 roku
                   Egzamin gimnazjalny w dniu  10   kwietnia 2019r.,  z zakresu historia i wiedza o społeczeństwie rozpocznie się o godzinie 9.00 – i potrwa 60 minut a  z zakresu język polski o godzinie 11.00 – i potrwa 90 minut.
Sala nr 1 – „sala gimnastyczna”    –  uczniowie z klasy  III gimnazjalnej od numeru  A01 do  numeru  A15
Razem 15 uczniów.
                  Egzamin gimnazjalny w dniu  11   kwietnia 2019r.,  z zakresu biologia, chemia, fizyka, geografia  rozpocznie się o godzinie 9.00 – i potrwa 60 minut
Sala nr 1 – „sala gimnastyczna”    –  uczniowie z klasy  III gimnazjalnej od numeru  A01 do  numeru  A15,
Razem 15 uczniów.
                 Z  zakresu matematyka  o godzinie 11.00 – i potrwa 90 minut.
Sala nr 1 – „sala gimnastyczna”    –  uczniowie z klasy  III gimnazjalnej od numeru  A01 do  numeru  A15
Razem 15 uczniów.
                   Egzamin gimnazjalny w dniu  12   kwietnia 2019r.,  z zakresu języka angielskiego i niemieckiego na poziomie podstawowym rozpocznie się o godzinie 9.00 – i potrwa 60 minut, a zakresu języka angielskiego na poziomie rozszerzonym o godzinie 11.00 – i potrwa 60 minut.
Sala nr 1 – „sala gimnastyczna”    –  uczniowie z klasy  III gimnazjalnej :  A03, A04, A07, A08, A09, A10,A11, A13, A14
Razem 9  uczniów
Sala nr 2 – „klasa nr 7 , uczniowie z klasy III gimnazjalnej numer   A01, A02, A05, A06, A12, A15,
Razem  6  uczniów
Podział klasy  na sale na egzaminie ósmoklasisty w 2019 roku
                  Egzamin ósmoklasisty w dniu 15 kwietnia 2019r., z zakresu języka polskiego rozpocznie się o godzinie 9.00 – i potrwa 120 minut.
Sala nr 1 „sala gimnastyczna” – uczniowie z klasy ósmej od numeru A01 do numeru A20.
Razem 20 uczniów
                 Egzamin ósmoklasisty w dniu 16 kwietnia 2019r., z zakresu matematyka rozpocznie się o godzinie 9.00 –  i potrwa 100 minut.
Sala nr 1 „sala gimnastyczna” – uczniowie z klasy ósmej od numeru A01 do numeru A20.
Razem 20 uczniów.
                   Egzamin ósmoklasisty w dniu 17 kwietnia 2019r., z zakresu języka obcego nowożytnego rozpocznie się o godzinie 9.00 – i potrwa 90 minut.
Sala nr 1 „sala gimnastyczna” – uczniowie z klasy ósmej numery : od A01 do A05, A07, A09, A10, A11, A14, A15, A17, A18, A20
Razem 14 uczniów.
Sala nr 2 –  klasa nr 6 – uczniowie z klasy ósmej numer : A06, A08, A12, A13, A16, A19
Razem 6 uczniów
Na egzamin uczeń przynosi ze sobą legitymację szkolną oraz przybory do pisania : pióro lub długopis z czarnym tuszem oraz linijkę na przedmiot matematyka ( rysunki uczeń wykonuje długopisem – nie używa ołówka)
Nie wolno przynosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych  oraz kalkulatorów ani słowników /dotyczy również Zespołu nadzorującego/.
 1. Uczeń zgłasza się w dni wymienione powyżej na każdą część egzaminu w miejscu i czasie wyznaczonym przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.
 2. Pomiędzy godziną 8.30 a 8.45 zdający losują numer stolika i  wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście i zajmują wylosowane wcześniej  miejsca. Każdy uczeń  powinien mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. ważną legitymację szkolną) i okazać go, jeśli zostanie o to poproszony.
 3. Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i linijkę: pióro lub długopis z czarnym  tuszem/atramentem.
 1. Przewodniczący zespołu nadzorującego w obecności przedstawicieli zdających odbiera pakiety z zestawami egzaminacyjnymi i przenosi je do sali egzaminacyjnej.
 2. Każda część egzaminu rozpoczyna się od rozdania zestawów egzaminacyjnych punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ( czyli o 9.00, 11.00).
 3. Po otrzymaniu zestawu na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego zdający ma obowiązek:
 4. zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie zestawu egzaminacyjnego; w razie wątpliwości może poprosić o jej wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego,
 5. sprawdzić, czy zestaw egzaminacyjny jest kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane; braki natychmiast zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin, po czym otrzymuje kompletny zestaw, co potwierdza czytelnym podpisem w odpowiednim miejscu protokołu egzaminu,
 6. zapisać swój trzyznakowy kod i numer PESEL , umieścić naklejki z kodem w wyznaczonych miejscach na arkuszu i kartach odpowiedzi oraz wypełnić matrycę znaków na karcie odpowiedzi / w przypadku uczniów korzystających z zestawów dostosowanych tj. G-4, G-5, G-6, G7 i G-8 lub posiadających prawo do dostosowania warunków egzaminu czynności związane z kodowaniem wykonują członkowie zespołu nadzorującego.
 7. Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczony jest od momentu zakończenia czynności organizacyjnych. Przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w miejscu widocznym dla każdego zdającego, czas rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań. Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczy się od momentu zapisania na tablicy (planszy) godziny rozpoczęcia pracy i wynosi odpowiednio
 8. 1a) w części humanistycznej:
 zestaw egzaminacyjny z historii i wiedzy o społeczeństwie – 60 minut; w przypadku uczniów
(słuchaczy), dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 80 minut
 zestaw egzaminacyjny z języka polskiego – 90 minut; w przypadku uczniów (słuchaczy), dla których
czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 135 minut
 1. b) w części matematyczno-przyrodniczej:
 zestaw egzaminacyjny z przedmiotów przyrodniczych – 60 minut; w przypadku uczniów (słuchaczy),
dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 80 minut
 zestaw egzaminacyjny z matematyki – 90 minut; w przypadku uczniów (słuchaczy), dla których czas
trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 135 minut
 1. c) w części z języka obcego nowożytnego:
 zestaw egzaminacyjny na poziomie podstawowym – 60 minut; w przypadku uczniów (słuchaczy),
dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 80 minut
 zestaw egzaminacyjny na poziomie rozszerzonym – 60 minut; w przypadku uczniów (słuchaczy),
dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 90 minut.
 • w części języka polskiego – 120 minut; w przypadku uczniów (słuchaczy), dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 180 minut
 • w części matematyka – 100 minut; w przypadku uczniów (słuchaczy), dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 150 minut,
 • w części język oby nowożytny – 90 minut; w przypadku uczniów (słuchaczy), dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 135 minut W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego bezpośrednio po zapisaniu czasu rozpoczęcia  odtworzone zostaje nagranie z płyty CD.Zdający rozwiązuje zadania i zaznacza lub zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.
 1. Zdający zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi (nie dotyczy uczniów (słuchaczy) niewidomych, słabowidzących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niesprawnych ruchowo oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się).
W czasie pracy z zestawem egzaminacyjnym zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu, a w szczególności:
 1. a) nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji może opuścić salę po uzyskaniu pozwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i przy zachowaniu warunków uniemożliwiających kontaktowanie się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem koniecznościskorzystania z pomocy medycznej)
 2. b) nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca
 3. c) w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi
 4. d) nie wypowiada uwag i komentarzy) nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych.
 5. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez ucznia,  wniesienia przez ucznia do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego albo korzystania przez ucznia z urządzenia telekomunikacyjnego w sali egzaminacyjnej zakłócania przez ucznia  prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom  przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa danemu uczniowi  pracę z zestawem egzaminacyjnym, unieważnia mu odpowiednią część egzaminu i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej, co odnotowuje w protokole przeprowadzenia egzaminu.
 1. Zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to przewodniczącemu zespołu nadzorującego przez podniesienie ręki i zamyka swój arkusz. Przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego  odbiera pracę. Dodatkowo, jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 1minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z zestawem – por. pkt 6.1.k) powyżej – przed odebraniem jego zestawu egzaminacyjnego przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego sprawdza, czy uczeń  zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.
 1. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań uczniowie kończą pracę z zestawem egzaminacyjnym i stosują się do poleceń przewodniczącego zespołu nadzorującego / w przeciągu 5 minut sprawdzają czy wszystkie odpowiedzi zaznaczone zostały w karcie odpowiedzi – nie wolno czasu tego przeznaczać na dalsze rozwiązywanie zadań/.
 1. Praca z drugim zestawem egzaminacyjnym w danym dniu egzaminu gimnazjalnego rozpoczyna się po przerwie i przebiega zgodnie z zasadami opisanymi w punktach od 6. do 14.
 2. Uczniowie (słuchacze) posiadający opinię/orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczenie lekarskie o chorobie lub czasowej niesprawności oraz ci, którzy mają pozytywną opinię rady pedagogicznej, mają prawo do zdawania egzaminu w warunkach i formach dostosowanych do ich dysfunkcji (zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 09 września 2016r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2015/2016 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, opublikowanym na stronie internetowej CKE ).
 1. Jeżeli zdający uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania, może w terminie 2 dni od daty odpowiedniej części egzaminu zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji.
 1. Dyrektor właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu, na skutek zastrzeżeń, o których mowa w pkt 17, lub z urzędu dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, może unieważnić dany egzamin, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na jego wynik.
 1. Stwierdzenie podczas sprawdzania prac egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez uczniów skutkuje unieważnieniem odpowiedniej części egzaminu tych zdających (decyzję podejmuje dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej). Uczeń przystępuje ponownie do odpowiedniej części egzaminu w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
 1. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, który ponownie przystąpił do odpowiedniej części egzaminu, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, unieważnia odpowiednią część egzaminu tego ucznia . W zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu dla danego ucznia , w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych z poszczególnych arkuszy wchodzących w skład danej części egzaminu, wpisuje się „0%”.
 1. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty w terminie do 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę gimnazjum lub klasę ósmą oraz przystępuje do  egzaminu  w następnym roku.
 2. Uczeń, który nie ukończył klasy III  gimnazjalnej  lub VIII nie otrzymuje zaświadczenia potwierdzającego wynik egzaminu.