REGULAMIN organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2018/2019

. WSTĘP
Podstawa prawna:
 art. 51 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( tj. Dz. U.
2018.996 ze zm.)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r.
w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad
(Dz.U. z 2002 r. Nr 13 poz. 125 ze zm.),


 Zarządzenie Nr 12/2018 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 4 września 2018 r.
w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w Rzeszowie.
Cele konkursów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych:
 wspieranie uzdolnień uczniów,
 wdrażanie uczniów do samokształcenia,
 pobudzanie twórczego myślenia,
 rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu,
 wyłonienie i promowanie uczniów zdolnych oraz ich nauczycieli, promowanie szkół,
 integrowanie środowisk edukacyjnych województwa I. WSTĘP
Podstawa prawna:
 art. 51 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( tj. Dz. U.
2018.996 ze zm.)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r.
w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad
(Dz.U. z 2002 r. Nr 13 poz. 125 ze zm.),
 Zarządzenie Nr 12/2018 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 4 września 2018 r.
w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w Rzeszowie.
Cele konkursów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych:
 wspieranie uzdolnień uczniów,
 wdrażanie uczniów do samokształcenia,
 pobudzanie twórczego myślenia,
 rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu,
 wyłonienie i promowanie uczniów zdolnych oraz ich nauczycieli, promowanie szkół,
 integrowanie środowisk edukacyjnych województwa. Strona 2 z 13
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Konkursy przedmiotowe są kierowane do uczniów zainteresowanych tematami
i zagadnieniami wykraczającymi poza treści podstawy programowej kształcenia
ogólnego.
2. Dotychczasowe gimnazja i klasy dotychczasowych gimnazjów prowadzonych
w szkołach innego typu zwane są dalej „gimnazjami”.
3. W roku szkolnym 2018/2019 Podkarpacki Kurator Oświaty organizuje następujące
konkursy przedmiotowe o zasięgu wojewódzkim (obejmujące i poszerzające treści
podstawy programowej jednego przedmiotu):
1) dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych konkursy z:
a) języka polskiego,
b) matematyki,
c) historii,
d) biologii,
e) chemii,
f) fizyki,
g) geografii,
h) języka francuskiego,
i) języka angielskiego,
j) języka niemieckiego,
2) dla uczniów gimnazjów konkursy przedmiotowe:
a) polonistyczny,
b) historyczny,
c) chemiczny,
d) biologiczny,
e) geograficzny,
f) matematyczny,
g) fizyczny,
h) języka angielskiego,
i) języka ukraińskiego,
j) języka niemieckiego,
k) języka francuskiego,
l) języka hiszpańskiego. Strona 3 z 13
4. Konkursy przygotowuje i przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa powołana
przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
5. Wojewódzka Komisja Konkursowa sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem
konkursu na wszystkich etapach i w tym zakresie podejmuje wiążące rozstrzygnięcia.
§ 2.
1. Konkursy organizowane są w formie trzystopniowych zawodów:
1) I stopień – etap szkolny,
2) II stopień – etap rejonowy,
3) III stopień – etap wojewódzki.
2. Terminy przeprowadzenia kolejnych etapów konkursów dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów przedstawia Załącznik nr 1.
3. Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów, których uczniowie biorą udział
w konkursie, są współorganizatorami konkursu w zakresie przedstawionym w § 4.
4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu przez ucznia, jego rodziców lub opiekunów prawnych oraz przez
szkołę.
§ 3.
1. Każdy uczeń ma prawo przystąpić do konkursu I stopnia organizowanego
na właściwym mu etapie kształcenia. Jeżeli w macierzystej szkole ucznia nie
organizuje się danego konkursu, uczeń może do niego przystąpić w szkole
wskazanej przez dyrektora szkoły.
2. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
3. Udział ucznia w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikowanie
niezbędnych danych osobowych związanych z ogłoszeniem wyników.
4. Dyrektor szkoły zapewnia opiekę i bezpieczeństwo uczniowi na każdym etapie
konkursu (w drodze na konkurs, w czasie jego trwania i w drodze powrotnej do
szkoły).
5. Uczestnik konkursu powinien posiadać przy sobie aktualną legitymację szkolną.
6. Uczestnicy, którzy spóźnią się na konkurs, mogą być do niego dopuszczeni za zgodą
Przewodniczącego Zespołu Konkursowego.
7. Nie przewiduje się dodatkowego terminu przystąpienia do konkursu dla uczestników,
którzy w wyznaczonym terminie nie przystąpią do danego etapu konkursu.
8. W przypadku pokrywania się terminów konkursów z innymi zawodami uczestnik
decyduje o przystąpieniu do wybranego rodzaju konkursu. Strona 4 z 13
9. Dostosowanie warunków i miejsca pracy do potrzeb edukacyjnych ucznia następuje
w przypadkach ucznia posiadającego: 1) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 2) zaświadczenie lekarskie o przewlekłej chorobie, 3) w przypadkach losowych.
10. W ramach form dostosowania przewiduje się wydłużenie czasu pracy ucznia:
1) na etapie szkolnym o 10 minut – o formie dostosowania decyduje dyrektor
szkoły,
2) na etapie rejonowym i wojewódzkim o 15 minut.
11. W przypadkach losowych o formie dostosowania decyduje Przewodniczący
Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.
12. Dostosowanie warunków i miejsca pracy do potrzeb edukacyjnych ucznia,
w przypadkach określonych w § 3 ust. 9 pkt 1 i 2, na etap rejonowy i wojewódzki
następuje na wniosek dyrektora szkoły skierowany do Przewodniczącego WKK,
złożony do 7 dni przed terminem przeprowadzenia danego konkursu. Zdarzenia losowe rozpatrywane będą indywidualnie na podstawie złożonego wniosku wrazz uzasadnieniem. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia lub zaświadczenie lekarskie oraz Załącznik nr 5 i Załącznik nr 8.13. Wprowadzone dostosowania nie mogą naruszać zasad samodzielnej pracy tego ucznia jako uczestnika konkursu.14. W czasie trwania konkursu członkowie Zespołu Konkursowego nie mogą objaśniać,komentować zadań oraz udzielać wskazówek dotyczących ich rozwiązania.15. Każdy uczeń pracuje przy oddzielnym stoliku. Stoliki ustawione są w odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów.16. Uczeń biorący udział w konkursie nie może wnosić do sali żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali.17. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy ucznia lub korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych, Przewodniczący Zespołu Konkursowego przerywa pracę uczniowi i poleca mu opuszczenie sali. Jest to równoznaczne z dyskwalifikacją ucznia w danym konkursie.18. Prace uczniów na etapie szkolnym, rejonowym i wojewódzkim konkursów są kodowane. Organizację i sposób kodowania oraz rozkodowywania prac na etapie szkolnym ustala dyrektor szkoły.19. Uczniowie rozwiązują zadania długopisem lub piórem (kolor czarny lub niebieski)i nie mogą używać długopisów zmazywalnych, korektorów. Wykaz przyborów, Strona 5 z 13z których mogą korzystać uczestnicy poszczególnych etapów organizowanych konkursów przedmiotowych przedstawia Załącznik nr 2.20. Konkursy przedmiotowe I, II i III stopnia polegają na rozwiązaniu arkusz a konkursowego.21. Uczestnik konkursu, to uczeń, który był obecny na danym etapie konkursu i jego praca została oceniona.22. Do etapu rejonowego kwalifikuje się uczestników etapu szkolnego z najwyższym i wynikami zgodnie z liczbami określonymi w Tabeli nr 1 dla konkursów w szkole podstawowej i w Tabeli nr 2 dla konkursów w gimnazjum, przy czym do grupy uczniów zakwalifikowanych na etap rejonowy dołącza się tych uczestników etapu szkolnego, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów jak ostatni kwalifikowany uczeń(np. jeśli uczeń z liczbą porządkową 200 i następni uczniowie do liczby porządkowej209 mają tę samą liczbę punktów, to do etapu rejonowego jest kwalifikowanych 209uczniów). Liczba uczestników konkursu na etapie szkolnym Liczba uczniów kwalifikowanych na etap rejonowy:3000 i więcej 2002000-2999 1801000-1999 140500-999 90100- 500 50mniej niż 100 35% uczestników etapu szkolnego Tabela 1 – szkoła podstawowa Liczba uczestników konkursu na etapie szkolnym Liczba uczniów kwalifikowanych na etaprejonowy:1000 i więcej 140500-999 100100 – 499 50mniej niż 100 35% uczestników etapuszkolnegoTabela 2 – gimnazjum Strona 6 z 1323. Do etapu wojewódzkiego kwalifikuje się 50% uczestników etapu rejonowegoz najwyższymi wynikami, przy czym do grupy zakwalifikowanych na etap wojewódzkidołącza się tych uczestników etapu rejonowego, którzy uzyskali taką samą liczbępunktów jak ostatni kwalifikowany uczeń (np. jeśli uczeń z liczbą porządkową 100i następni uczniowie do liczby porządkowej 107 mają tę samą liczbę punktów, to doetapu wojewódzkiego jest kwalifikowanych 107 uczniów).24. Wszystkie komunikaty WKK publikowane są na stronie internetowej Kuratorium –www.ko.rzeszow.pl w zakładce dla dyrektora i nauczyciela/konkursy przedmiotowe.25. Materiały konkursowe objęte są klauzulą poufności i stanowią tajemnicę służbową.26. Prace uczestników z etapu rejonowego i wojewódzkiego konkursu przechowywanesą do końca roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest konkurs.27. Jeżeli termin wykonania czynności przewidzianej regulaminem przypada na dzieńwolny od pracy, terminem jej wykonania jest kolejny dzień roboczy po wyznaczonymterminie. Podane terminy określają dni robocze, z odliczeniem dni wolnych dla szkół(zgodnie z obowiązującym kalendarzem roku szkolnego MEN), przerw świątecznychi ferii.ORGANIZACJA KONKURSÓW§ 4.Przebieg poszczególnych etapów konkursówI stopień – etap szkolny1. Za organizację i przeprowadzenie etapu szkolnego każdego z konkursów odpowiadadyrektor szkoły.2. Zadaniem dyrektora w zakresie organizacji każdego z konkursów jest:1) zapoznanie nauczycieli, uczniów i rodziców z Regulaminem konkursów,2) zgłoszenie szkoły do udziału w konkursach w terminie od 24 do 28 września2018 r. poprzez:a) zalogowanie się w Internetowym Systemie Obsługi Konkursów (ISOK),b) potwierdzenie w ISOK chęci uczestnictwa szkoły w konkursach,c) podanie w ISOK przewidywanej liczby uczestników poszczególnych konkursów(szczegółowy opis powyższych czynności znajduje się w Instrukcji obsługiinformatycznej konkursów – Załącznik nr 3),d) wprowadzenie danych nauczyciela (imię i nazwisko) oddelegowanegodo prac Rejonowego i Wojewódzkiego Zespołu Konkursowegoz poszczególnych konkursów. Strona 7 z 13e) zebranie od rodziców (opiekunów prawnych) uczniów przystępujących dokonkursu podpisanego oświadczenia (Załącznik nr 4) i klauzuli informacyjnej(Załącznik nr 5), dotyczących przetwarzania danych osobowych.f) zebranie od nauczycieli zgłaszanych do systemu ISOK oświadczenia(Załącznik nr 6) i klauzuli informacyjnej (Załącznik nr 7), dotyczącychprzetwarzania danych osobowych.3) powołanie Szkolnego Zespołu Konkursowego przeprowadzającego etap szkolnykonkursów i wyznaczenie przewodniczącego tego zespołu – ilość nauczycielipracujących w zespole musi zapewnić prawidłowy przebieg konkursu (co najmniejdwóch nauczycieli w jednej sali),4) pozyskanie drogą internetową, z witryny Kuratorium Oświaty w Rzeszowie –www.ko.rzeszow.pl, materiałów konkursowych, w tym:a) Regulaminu organizacji konkursów wraz z załącznikami,b) zadań konkursowych,c) klucza odpowiedzi do zadań.5) powielenie zadań dla każdego uczestnika konkursu,6) zapewnienie prawidłowego przebiegu konkursów zgodnie z zasadamiwymienionymi w § 3 Regulaminu organizacji konkursów,7) bieżące aktualizowanie w ISOK informacji o liczbie uczestników poszczególnychkonkursów,8) kontrolowanie w ISOK poprawności zamieszczanych danych o szkolei uczniach,9) zagwarantowanie przestrzegania tajemnicy służbowej – w szczególnościnieujawnianie osobom postronnym klucza dostępu do ISOK,10) zagwarantowanie bezstronności i terminowości rozpatrywania przez SzkolnąKomisję Konkursową odwołań złożonych przez ucznia lub jego rodziców/prawnychopiekunów od wyniku konkursu – odwołania muszą być rozpatrzone w ciągu 3 dniod dnia konkursu,11) gromadzenie i przechowywanie do końca roku szkolnego dokumentacjikonkursowej zawierającej:a) listy uczniów zgłoszonych do konkursów, orzeczeń o potrzebie kształceniaspecjalnego lub opinii o dostosowaniu wymagań edukacyjnych ze względuna przewlekłą chorobę, Strona 8 z 13b) powołania nauczycieli do pracy w szkolnych zespołach konkursowych i ichoświadczenia o przestrzeganiu tajemnicy i bezstronności – wzór oświadczeniaw Załączniku nr 9,c) konkursowe prace uczniów,d) protokoły z przebiegu konkursów,e) dokumentację dotyczącą odwołań, o których mowa w pkt. 10.3. W eliminacjach szkolnych, w charakterze obserwatora, może brać udział wizytatorwyznaczony przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.4. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia Regulaminu organizacji konkursóww danej szkole, Podkarpacki Kurator Oświaty może w ciągu dziesięciu dni od dniakonkursu, na wniosek obserwatora lub na wniosek WKK, unieważnić konkursw danej szkole, bez możliwości jego powtórzenia.5. Konkursy etapu szkolnego dla gimnazjów rozpoczynają się o godz. 10.00, a dla szkółpodstawowych o godz. 12.30. Na wykonanie zadań konkursowych, po odliczeniuczasu na czynności organizacyjne, uczeń ma 60 min (konkurs polonistyczny dlagimnazjum 120 min.).6. Szkolny Zespół Konkursowy dokonuje sprawdzenia i oceny punktowej prac uczniówwg klucza odpowiedzi. Każda praca powinna być sprawdzona, oceniona i czytelniepodpisana przez sprawdzającego – członka zespołu.7. Zespół sporządza protokół z etapu szkolnego – wzór Załącznik nr 10.8. Szkolna Komisja Konkursowa ogłasza wyniki konkursu najpóźniej w następnym dniupo przeprowadzeniu konkursu.9. Dyrektor w terminie do czterech dni po konkursie, na podstawie protokołu przebiegukonkursu oraz decyzji w sprawie odwołań, sporządzonych przez Szkolny ZespółKonkursowy, przekazuje za pomocą ISOK do Kuratorium Oświaty w Rzeszowieinformacje o wynikach uczniów uczestniczących w konkursie.10. Dyrektor jest odpowiedzialny za prawidłowe wprowadzenie danychdotyczących właściwego konkursu, danych ucznia, opiekuna, i wyników dosystemu ISOK. Zgłoszenia wyników po wyznaczonym terminie nie będąuwzględniane.11. Kwalifikacji uczniów do etapu rejonowego dokonuje WKK w oparciu o informacjeprzekazane przez dyrektorów szkół w terminie do 10 dni roboczych od dniakonkursu. Strona 9 z 1312. WKK kwalifikuje, z zastrzeżeniem § 7 Regulaminu organizacji konkursów, do etapurejonowego konkursów uczestników etapu szkolnego z najwyższymi wynikami wgzasad określonych w § 3 ust. 22.13. Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego zostaje opublikowana nastronie internetowej Kuratorium Oświaty.