Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej 2023/2024

Drodzy ro­dzi­ce !!!

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Nowakowskiego w Trzęsówce informuje, że w dniach od 1 do 24 marca 2023r. przyjmujemy zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024.

Uzu­peł­nio­ny i pod­pi­sa­ny wnio­sek-zgło­sze­nie dziec­ka należy złożyć w sekretariacie szkoły albo przesłać skan wnio­sku pocztą elek­tro­nicz­ną na adres: zstrz@wp.pl

W naszej szkole funkcjonuje stołówka oraz świetlica szkolna w godz. 7.00 – 16.00.

Zainteresowanych rodziców z dziećmi zapraszamy do szkoły w dogodnych godzinach.

Szcze­gó­ły do­ty­czą­ce re­kru­ta­cji za­wie­ra: Za­rzą­dze­nie Nr 672/23 Wójta Gminy Cmolas z dn. 20.01.2023r.

Pozostałe in­for­ma­cje znajdziecie Państwo na stronie internetowej szkoły w zakładce REKRUTACJA