Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu egzaminu w roku 2017/2018

Przed egzaminem uczeń powinien:

– zapoznać się z instrukcją ze strony tytułowej arkusza odpowiedniego typu (przykładowe arkusze można pobrać ze strony www.oke.krakow.pl  – (egzaminy, o egzaminie  filmy archiwum/egzaminy-materiały egzaminacyjne),

– zapoznać się i przećwiczyć sposób kodowania strony tytułowej i kart odpowiedzi,

–  umieć zapisać swój PESEL i trzyznakowy kod (oddział i numer w dzienniku – np. A09),

– znać -rozróżniać zadania zamknięte,  otwarte, prawda-fałsz itd.,

-przećwiczyć zaznaczanie wybranej odpowiedzi na karcie odpowiedzi lub – gdy to podane w instrukcji  – na arkuszu z zadaniami ,

– wiedzieć, co zrobić, gdy popełni błąd w kodowaniu pracy lub przy podawaniu odpowiedzi,

–  znać numer sali, w której będzie pisał sprawdzian/egzamin,

– wiedzieć w których miejscach zeszytu odpowiedzi lub kart naklejać naklejki z kodem paskowym i  co zrobić, gdy otrzymana naklejka z kodem  zawiera błędy.  

Podział klasy  na sale na egzaminie gimnazjalnym w 2018 roku

                   Egzamin gimnazjalny w dniu  18   kwietnia 2018r.,  z zakresu historia i wiedza o społeczeństwie rozpocznie się o godzinie 9.00 – i potrwa 60 minut a  z zakresu język polski o godzinie 11.00 – i potrwa 90 minut.

Sala nr 1 – „sala gimnastyczna”    –  uczniowie z klasy  III gimnazjalnej od numeru  A01 do  numeru  A13

Razem 13 uczniów.

                  Egzamin gimnazjalny w dniu  19   kwietnia 2018r.,  z zakresu biologia, chemia, fizyka, geografia  rozpocznie się o godzinie 9.00 – i potrwa 60 minut

Sala nr 1 – „sala gimnastyczna”    –  uczniowie z klasy  III gimnazjalnej od numeru  A01 do  numeru  A06, od numeru  A08 do numeru A13,

Razem 12 uczniów.

Z  zakresu matematyka  o godzinie 11.00 – i potrwa 90 minut.

Sala nr 1 – „sala gimnastyczna”    –  uczniowie z klasy  III gimnazjalnej od numeru  A01 do  numeru  A13

Razem 13 uczniów.

                   Egzamin gimnazjalny w dniu  20   kwietnia 2018r.,  z zakresu języka angielskiego i niemieckiego na poziomie podstawowym rozpocznie się o godzinie 9.00 – i potrwa 60 minut, a zakresu języka angielskiego na poziomie rozszerzonym o godzinie 11.00 – i potrwa 60 minut.

Sala nr 1 – „sala gimnastyczna”    –  uczniowie z klasy  III gimnazjalnej :  A01, A02, A04, A05, A07, A09,A10

Razem 7  uczniów 

Sala nr 2 – „klasa nr 7 , uczniowie z klasy III gimnazjalnej numer   A03, A06, A08, A11, A12, A13,

Razem  6  uczniów

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą legitymację szkolną oraz przybory do pisania : pióro lub długopis z czarnym tuszem oraz linijkę na przedmiot matematyka ( rysunki uczeń wykonuje długopisem – nie używa ołówka)

Nie wolno przynosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych oraz kalkulatorów ani słowników.

 1. Uczeń zgłasza się 18,19, i 20 kwietnia na każdą część egzaminu w miejscu i czasie wyznaczonym przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.
 2. Pomiędzy godziną 8.30 a 8.45 zdający losują numer stolika i  wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście i zajmują wylosowane wcześniej  miejsca. Każdy uczeń  powinien mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. ważną legitymację szkolną) i okazać go, jeśli zostanie o to poproszony.
 3. Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i linijkę:

pióro lub długopis z czarnym  tuszem/atramentem.

 1. Przewodniczący zespołu nadzorującego w obecności przedstawicieli zdających odbiera pakiety z zestawami egzaminacyjnymi i przenosi je do sali egzaminacyjnej.
 2. Każda część egzaminu rozpoczyna się od rozdania zestawów egzaminacyjnych punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ( czyli o 9.00, 11.00).
 3. Po otrzymaniu zestawu na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego zdający ma obowiązek:
 4. zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie zestawu egzaminacyjnego; w razie wątpliwości może poprosić o jej wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego,
 5. sprawdzić, czy zestaw egzaminacyjny jest kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane; braki natychmiast zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin, po czym otrzymuje kompletny zestaw, co potwierdza czytelnym podpisem w odpowiednim miejscu protokołu egzaminu,
 6. zapisać swój trzyznakowy kod i numer PESEL , umieścić naklejki z kodem w wyznaczonych miejscach na arkuszu i kartach odpowiedzi oraz wypełnić matrycę znaków na karcie odpowiedzi / w przypadku uczniów korzystających z zestawów dostosowanych tj. G-4, G-5, G-6, G7 i G-8 lub posiadających prawo do dostosowania warunków egzaminu czynności związane z kodowaniem wykonują członkowie zespołu nadzorującego.
 7. Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczony jest od momentu zakończenia czynności

organizacyjnych. Przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w miejscu widocznym dla każdego zdającego, czas rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań.

Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczy się od momentu zapisania na tablicy (planszy) godziny

rozpoczęcia pracy i wynosi odpowiednio:

 1. a) w części humanistycznej:

 zestaw egzaminacyjny z historii i wiedzy o społeczeństwie – 60 minut; w przypadku uczniów

(słuchaczy), dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 80 minut

 zestaw egzaminacyjny z języka polskiego – 90 minut; w przypadku uczniów (słuchaczy), dla których

czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 135 minut

 1. b) w części matematyczno-przyrodniczej:

 zestaw egzaminacyjny z przedmiotów przyrodniczych – 60 minut; w przypadku uczniów (słuchaczy),

dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 80 minut

 zestaw egzaminacyjny z matematyki – 90 minut; w przypadku uczniów (słuchaczy), dla których czas

trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 135 minut

 1. c) w części z języka obcego nowożytnego:

 zestaw egzaminacyjny na poziomie podstawowym – 60 minut; w przypadku uczniów (słuchaczy),

dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 80 minut

 zestaw egzaminacyjny na poziomie rozszerzonym – 60 minut; w przypadku uczniów (słuchaczy),

dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 90 minut.

W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego bezpośrednio po zapisaniu czasu rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań odtworzone zostaje nagranie z płyty CD.

 1. Zdający rozwiązuje zadania i zaznacza lub zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.
 2. Zdający zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi (nie dotyczy uczniów (słuchaczy)

niewidomych, słobowidzących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niesprawnych ruchowo oraz

uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się).

 1. W czasie pracy z zestawem egzaminacyjnym zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu

egzaminu, a w szczególności:

 1. a) nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji może opuścić salę

po uzyskaniu pozwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i przy zachowaniu warunków

uniemożliwiających kontaktowanie się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem konieczności

skorzystania z pomocy medycznej)

 1. b) nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca
 2. c) w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi
 3. d) nie wypowiada uwag i komentarzy
 4. e) nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych.
 5. W przypadku

stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez ucznia,

wniesienia przez ucznia do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego albo

korzystania przez ucznia z urządzenia telekomunikacyjnego w sali egzaminacyjnej

zakłócania przez ucznia  prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę

pozostałym uczniom  przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa danemu uczniowi  pracę z zestawem egzaminacyjnym, unieważnia mu odpowiednią część egzaminu i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej, co odnotowuje w protokole przeprowadzenia egzaminu.   

 1. Zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to przewodniczącemu zespołu

nadzorującego przez podniesienie ręki i zamyka swój arkusz. Przewodniczący lub członek zespołu

nadzorującego  odbiera pracę. Dodatkowo, jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 10

minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z zestawem – por. pkt 6.1.k) powyżej – przed

odebraniem jego zestawu egzaminacyjnego przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego sprawdza,

czy uczeń  zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie

sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.

 1. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań uczniowie kończą pracę z zestawem

egzaminacyjnym i stosują się do poleceń przewodniczącego zespołu nadzorującego / w przeciągu 5 minut sprawdzają czy wszystkie odpowiedzi zaznaczone zostały w karcie odpowiedzi – nie wolno czasu tego przeznaczać na dalsze rozwiązywanie zadań/.

 1. Praca z drugim zestawem egzaminacyjnym w danym dniu rozpoczyna się po przerwie i przebiega zgodnie

z zasadami opisanymi w punktach od 6. do 14.

 1. Uczniowie (słuchacze) posiadający opinię/orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub

zaświadczenie lekarskie o chorobie lub czasowej niesprawności oraz ci, którzy mają pozytywną opinię rady

pedagogicznej, mają prawo do zdawania egzaminu w warunkach i formach dostosowanych do ich dysfunkcji

(zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 09 września 2016r. w sprawie

sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2015/2016 sprawdzianu

i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

opublikowanym na stronie internetowej CKE ).

 1. Jeżeli zdający uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania,

może w terminie 2 dni od daty odpowiedniej części egzaminu zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora

właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji.

 1. Dyrektor właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich

otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne. W razie

stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu, na skutek zastrzeżeń, o których

mowa w pkt 17, lub z urzędu dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, może unieważnić dany egzamin, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć

na jego wynik.

 1. 19. Stwierdzenie podczas sprawdzania prac egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez uczniów skutkuje unieważnieniem odpowiedniej części egzaminu tych zdających (decyzję

podejmuje dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji

Egzaminacyjnej). Uczeń przystępuje ponownie do odpowiedniej części egzaminu w terminie

ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 1. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia

, który ponownie przystąpił do odpowiedniej części egzaminu, dyrektor Okręgowej Komisji

Egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, unieważnia odpowiednią

część egzaminu tego ucznia . W zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu dla danego

ucznia , w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych z poszczególnych arkuszy

wchodzących w skład danej części egzaminu, wpisuje się „0%”.

 1. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w terminie do 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje do  egzaminu gimnazjalnego w następnym roku.
 2. Uczeń, który nie ukończył klasy III gimnazjalnej nie otrzymuje zaświadczenia potwierdzającego wynik egzaminu.